[Giới thiệu] CLB Hùng biện – PSC – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội