[Giới thiệu] CLB Nghệ thuật K-Art – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội