(Video) Nội dung và hình thức đào tạo của khóa học NVSP – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội