(Video) Nhìn lại ngày chính hội UNC 2022 và hướng tới ngày chính hội UNC 2023 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội