Kế hoạch tổ chức đại hội Công đoàn Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội lần thứ XX (nhiệm kỳ 2023-2028) – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Kế hoạch tổ chức đại hội Công đoàn Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội lần thứ XX (nhiệm kỳ 2023-2028)

Căn cứ Hướng dẫn số 06/HD-CĐN ngày 08/4/2022 của Công đoàn Giáo dục Việt Nam về tổ chức đại hội công đoàn cơ sở và công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở trực thuộc Công đoàn Giáo dục Việt Nam, Hướng dẫn số 30/HD-CĐĐHQGHN ngày 25/4/2022 của Công đoàn Đại học Quốc gia Hà Nội về việc đại hội công đoàn cơ sở trực thuộc và Đại hội Công đoàn ĐHQGHN nhiệm kỳ 2023-2028, Ban Chấp hành Công đoàn Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHNN-ĐHQGHN) xây dựng kế hoạch tổ chức đại hội Công đoàn Trường lần thứ XX, nhiệm kỳ 2023-2028  như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, Nhà nước, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ ĐHQGHN lần thứ VI và Đảng bộ Trường lần thứ XIX, tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hoạt động của tổ chức Công đoàn, trong đội ngũ cán bộ, nhà giáo, người lao động trong Nhà trường; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động nhằm tập hợp đông đảo cán bộ, nhà giáo, người lao động (CBNGNLĐ) vào tổ chức công đoàn, xây dựng công đoàn vững mạnh, góp phần đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo theo tinh thần Nghị quyết 29 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI và thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

2. Đánh giá đúng thực trạng tình hình CBNGNLĐ và hoạt động công đoàn; kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn của đơn vị, Nghị quyết Đại hội Công đoàn cấp trên; rút ra những bài học kinh nghiệm, chỉ rõ yếu kém, tồn tại và nguyên nhân; đề ra phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu và nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ tới, đáp ứng yêu cầu đổi mới và hội nhập quốc tế; đóng góp ý kiến sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

3. Lựa chọn bầu vào ban chấp hành công đoàn những cán bộ, đoàn viên có đủ phẩm chất, năng lực, trình độ, có khả năng tổ chức thực hiện nghị quyết của đại hội, có trách nhiệm, tâm huyết, dám đấu tranh bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của CBNGNLĐ, thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn, nâng cao uy tín, vị thế công đoàn giáo dục các cấp trong giai đoạn mới.

4. Đại hội công đoàn phải thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng và dân chủ của CBNGNLĐ và tổ chức công đoàn; tiếp tục đổi mới theo hướng thiết thực, hiệu quả; tăng cường đoàn kết, phát huy trí tuệ, trách nhiệm của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ công đoàn; coi trọng chất lượng, tránh phô trương hình thức, tiết kiệm về thời gian và kinh phí.

5. Phương châm của Đại hội: “Đổi mới-Dân chủ-Đoàn kết-Phát triển”.

II. NỘI DUNG, PHƯƠNG THỨC VÀ THỜI GIAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

1. Nội dung đại hội

– Thảo luận, thông qua các báo cáo tổng kết nhiệm kỳ qua; quyết định chỉ tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp của công đoàn nhiệm kỳ tới.

– Tham gia vào dự thảo văn kiện của đại hội công đoàn cấp trên.

– Tham gia bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

– Bầu Ban Chấp hành, Ủy ban Kiểm tra nhiệm kỳ mới và bầu đại biểu đi dự đại hội công đoàn cấp trên.

– Đề xuất, kiến nghị với Đảng, chính quyền về những vấn đề có liên quan đến nâng cao hiệu quả công tác chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích của CBNGNLĐ và hoạt động công đoàn.

2. Phương thức tiến hành

– Đại hội đại biểu.

3. Thời gian, địa điểm đại hội

– Đại hội Công đoàn Trường ĐHNN-ĐHQGHN lần thứ XIX: Dự kiến từ 19 -20/5/2023. Thời gian đại hội không quá 1,5 ngày.

– Địa điểm: Hội trường Vũ Đình Liên, Công trình khoa Pháp, Trường ĐHNN-ĐHQGHN.

4. Một số yêu cầu khác

4.1. Báo cáo trình đại hội

– Báo cáo cần xây dựng ngắn gọn, có số liệu phân tích, đánh giá kết quả đạt được trong nhiệm kỳ theo các nội dung hoạt động đã được thông qua tại Đại hội đại biểu lần thứ XIX; làm rõ khuyết điểm yếu kém và nguyên nhân, rút ra những bài học kinh nghiệm.

– Về phướng hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ tới cần nêu rõ mục tiêu tổng quát, các chỉ tiêu chủ yếu, các nhiệm vụ và giải pháp cụ thể, tập trung vào những vấn đề mà đoàn viên và CBNGNLĐ quan tâm như: Điều kiện làm việc, đời sống, việc làm, thực hiện đổi mới, sáng tạo và nâng cao chất lượng giáo dục; đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ về mọi mặt nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của đơn vị và của ngành giáo dục trong giai đoạn tới…

4.2. Thảo luận tại đại hội

– Không tham luận theo hình thức báo cáo thành tích tại đại hội, cần tập trung thảo luận các thách thức đặt ra đối với tổ chức công đoàn trong thời kỳ mới, các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đổi mới phương thức tổ chức và nội dung hoạt động công đoàn ở đơn vị, bổ sung những nội dung quan trọng được các cấp công đoàn giáo dục quan tâm và các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn, nâng cao chất lượng đội ngũ CBNGNLĐ trong đơn vị.

– Khuyến khích việc đối thoại, chất vấn tại đại hội về những vấn đề cụ thể được đoàn viên, người lao động quan tâm, đề xuất kiến nghị.

– Thảo luận nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam (nếu có) và góp ý cho Dự thảo báo cáo công đoàn các cấp.

III. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ ĐẠI HỘI

1. Thành lập các tiểu ban chuẩn bị đại hội

Căn cứ tình hình thực tế, Ban Thường vụ thành lập 03 tiểu ban giúp việc và chuẩn bị đại hội, gồm: Tiểu ban nội dung; Tiểu ban nhân sự; Tiểu ban tuyên truyền, tổ chức, phục vụ.

2. Công tác chuẩn bị nhân sự ban chấp hành

2.1. Tiêu chuẩn chung của ủy viên ban chấp hành

– Có bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn vững vàng, trách nhiệm và tâm huyết với sự nghiệp xây dựng tổ chức công đoàn; quyết tâm thực hiện đổi mới giáo dục và đào tạo, có uy tín với CBNGNLĐ trong đơn vị và có khả năng đoàn kết tập hợp được đoàn viên và lao động; dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; có tinh thần đấu tranh bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và lao động.

– Có năng lực tham gia xây dựng và cụ thể hóa, tổ chức thực hiện tốt các nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào công tác công đoàn; có kiến thức về quản lý kinh tế, xã hội, pháp luật, am hiểu về ngành nghề; có kỹ năng hoạt động và nghiệp vụ công tác công đoàn trong ngành.

– Có sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ; có đạo đức, lối sống lành mạnh, trung thực, giản dị; có tinh thần đấu tranh chống tham nhũng và lãng phí; không cục bộ bản vị, cơ hội; không lãng phí, tham nhũng và bao che cho tham nhũng.

2.2. Điều kiện tham gia ban chấp hành

Người tham gia ban chấp hành ngoài đảm bảo theo tiêu chuẩn trên, cần phải đáp ứng các điều kiện sau:

– Người tham gia lần đầu: Còn đủ tuổi công tác để đảm nhiệm ít nhất một nhiệm kỳ đại hội công đoàn.

– Người tái cử: Còn đủ tuổi công tác để đảm nhiệm ít nhất 1/2 nhiệm kỳ. Những đồng chí đang tham gia cấp ủy đảng, quá trình chuẩn bị nhân sự, công đoàn Trường chủ động trao đổi với cấp ủy đảng để xem xét, quyết định.

2.3. Cơ cấu ban chấp hành

– Ban chấp hành công đoàn cần có số lượng hợp lý, cơ cấu đảm bảo tính đại diện của đoàn viên theo các lĩnh vực, địa bàn, để đáp ứng việc lãnh đạo, triển khai tổ chức thực hiện nhiệm vụ; có tính kế thừa và sự phát triển, được chuẩn bị theo quy trình dân chủ, công khai, đúng nguyên tắc, nhưng nhất thiết không vì cơ cấu mà làm giảm chất lượng ủy viên ban chấp hành.

– Ban chấp hành công đoàn các cấp cần có cơ cấu 3 độ tuổi (dưới 40 tuổi, từ 40 đến dưới 50 tuổi, từ 50 tuổi trở lên) bảo đảm tính phát triển, kế thừa, trẻ hóa. Coi trọng cơ cấu đoàn viên đang trực tiếp giảng dạy, đoàn viên chưa phải là Đảng viên đang công tác tại đơn vị tâm huyết với hoạt động Công đoàn.

2.4. Số lượng ủy viên ban chấp hành, ban thường vụ, ủy ban kiểm tra:

Số lượng ủy viên ban chấp hành, ban thường vụ, ủy ban kiểm tra công đoàn Trường ĐHNN-ĐHQGHN do đại hội đại biểu công đoàn Trường quyết định, không vượt quá số lượng quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XI, cụ thể  như sau:

– Ban Thường vụ: Không quá 4 ủy viên.

– Ban chấp hành : không quá 13 ủy viên.

– Uỷ ban kiểm tra: Không quá 3 ủy viên

3. Số lượng đại biểu đại hội và bầu đại biểu đi dự đại hội công đoàn cấp trên

3.1. Đại biểu dự đại hội

Số lượng đại biểu chính thức của đại hội do ban chấp hành công đoàn cấp triệu tập đại hội quyết định căn cứ vào số lượng đoàn viên, số lượng công đoàn cơ sở và tình hình cụ thể của đơn vị theo Hướng dẫn thi hành Điều lệ khóa XI như sau:

– Công đoàn Trường ĐHNN – ĐHQGHN không quá 135 đại biểu.

3.2. Đại biểu đi dự đại hội công đoàn cấp trên

Việc bầu đại biểu đi dự đại hội công đoàn cấp trên thực hiện theo Quyết định số 08/QĐ-CĐĐHQGHN ngày 15/3/2023 của Công đoàn Đại học Quốc gia Hà Nội là 26 đại biểu.

4. Đại biểu khách mời

– Số lượng đại biểu khách mời dự đại hội công đoàn không quá 20% tổng số đại biểu chính thức đại hội. Trường hợp đại biểu khách mời vượt quá số lượng quy định thì BCH Công đoàn Trường báo cáo và phải được sự đồng ý của công đoàn ĐHQGHN.

5. Kinh phí tổ chức đại hội

– Nguồn kinh phí tổ chức đại hội công đoàn được sử dụng từ nguồn tài chính công đoàn, từ nguồn hỗ trợ của cấp ủy, chính quyền và cơ quan chuyên môn đồng cấp với tinh thần thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm.

– Chế độ chi đại hội công đoàn thực hiện theo các chế độ hiện hành của Nhà nước và Quy chế chi tiêu nội bộ của Công đoàn Trường.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Việc chuẩn bị và tổ chức Đại hội Công đoàn là trách nhiệm của tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ công đoàn. Trong quá trình chuẩn bị đại hội, Ban chấp hành công đoàn phải báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của Đảng ủy Trường, chủ động phối hợp và tranh thủ sự giúp đỡ, tạo điều kiện của Ban Giám hiệu và các đơn vị, đồng thời đề nghị Ban Giám hiệu và Thủ trưởng các đơn vị có sự phối hợp để giải đáp kiến nghị của đoàn viên tại đại hội (nếu có).

2. Các Tiểu ban và BCH Công đoàn Trường căn cứ Kế hoạch này xây dựng kế hoạch tổ chức đại hội, đảm bảo đúng các quy định của Điều lệ và các văn bản chỉ đạo của công đoàn cấp trên.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị phản ánh về Văn phòng Công đoàn Trường để thống nhất thực hiện./.