(Video) Giới thiệu về Hội thảo Quốc gia UNC 2022 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội