Vài nét về Chi bộ Khoa NN&VH Hàn Quốc – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Vài nét về Chi bộ Khoa NN&VH Hàn Quốc

Chi bộ Khoa NN&VH Hàn Quốc là một chi bộ trực thuộc Đảng bộ Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội.

Kết quả hoạt động nổi bật của chi bộ giai đoạn 2017-2019:

– Về lãnh đạo công tác tư tưởng: Chi bộ đã triển khai, quán triệt, thực hiện các Nghị quyết của Trung ương, Đảng bộ Trường và nghị quyết của chi bộ (Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về “tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”, các Nghị quyết Hội nghị BCH Đảng bộ Trường ĐHNN – ĐHQG Hà Nội khóa XVIII, Hướng dẫn một số nội dung về nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ số 13-HD/ĐU ngày 5/3/2019 của Đảng ủy ĐHNN).

– Về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị: Tập thể Chi ủy chịu trách nhiệm chỉ đạo, lãnh đạo trực tiếp toàn diện mọi mặt công tác của Khoa thông qua vai trò của chi bộ, của lãnh đạo Khoa trong chỉ đạo, lãnh đạo, quản lí và giám sát hoạt động của các tổ bộ môn, các tổ chức đoàn thể của Khoa như Công đoàn Khoa, chi đoàn GV.

– Công tác lãnh đạo trong Chi bộ và Khoa được thực hiện dân chủ, minh bạch.

+  Đào tạo:

Hoàn thành các nhiệm vụ được giao, điển hình là triển khai tốt chương trình CLC theo TT23.

Áp dụng nhiều biện pháp nâng cao chất lượng giảng dạy. (rà soát và cải tiến chương trình,áp dụng đường hướng dạy học mới)

Tổ chức các chương trình hỗ trợ sinh viên: hỗ trợ học bổng thông qua các đối tác là doanh nghiệp và trường đại học của Hàn Quốc, Quỹ khuyến học của Khoa, hỗ trợ du học, hỗ trợ việc làm…

+ Nghiên cứu khoa học:

Khoa tổ chức các khoá học bồi dưỡng chuyên môn và sinh hoạt chuyên môn chung trong Khoa, cử giáo viên tham gia các hội thảo và các khoá học nâng cao năng lực chuyên môn trong và ngoài nước. Hằng năm, Khoa tổ chức 2 buổi thuyết giảng có sự tham gia của các chuyên gia Hàn Quốc.

Triển khai các Dự án nghiên cứu, tổ chức hội thảo quốc tế nằm trong chuỗi nội dung của Dự án xây dựng trường Đại học Hàn Quốc học trọng điểm tại Việt Nam do Quỹ phát triển Hàn Quốc thuộc Viện nghiên cứu Hàn Quốc học Trung Ương hỗ trợ (gọi tắt là Dự án ULIS AKS Core).

Thực hiện nhiệm vụ xây dựng định dạng và đề thi mẫu đánh giá năng lực tiếng Hàn từ bậc 3 ~ bậc 5 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (do Trung tâm Khảo thí chủ trì) thuộc đề án NNQG 2020.

+ Nhân sự:

          Xây dựng kế hoạch và chiến lược rõ ràng cho hoạt động bồi dưỡng giáo viên, động viên khuyến khích cán bộ trong học tập nâng cao trình độ, nghiên cứu.

Về vấn đề thông tin hai chiều:

 • Thực hiện tốt thông tin hai chiều. Hình thức, thông quá email, bản thông báo và tại các cuộc họp trực tiếp.
 • Thực hiện sinh hoạt chi bộ tháng/ lần.
 • Một năm Khoa có các cuộc họp: Cuộc họp đầu năm học, họp mặt đầu năm nhân dịp khai giảng và đón sinh viên mới, họp tổng kết năm học, họp nhân dịp năm mới.
 • Kết hợp họp trong các buổi họp bồi dưỡng chuyên môn, bàn tổ chức các sự kiện của Khoa
 • BCN và các Trưởng Bộ môn thường xuyên có cuộc họp giao ban công tác, triển khai những công việc của Khoa.

– Về công tác Đảng:

 • Sinh hoạt đúng quy định.
 • Kết nạp Đảng viên: năm 2018 kết nạp 01 SV, năm 2019 kết nạp 01 GV và 03 sinh viên

– Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác chính trị tư tưởng:

Lãnh đạo tốt đơn vị thực hiện các nhiệm vụ chính trị sau:

 • Hoàn thành tốt nhiêm vụ giảng dạy, nhiệm vụ NCKH, bồi dưỡng chuyên môn và các nhiệm vụ khác.
 • Nâng cao chất lượng giảng dạy, đổi mới phương pháp giảng dạy và giáo trình.
 • Tạo điều kiện cho cán bộ, giáo viên học tập nâng cao năng lực chuyên môn.
 • Tạo điều kiện cho giáo viên tăng thu nhập từ các hoạt động chuyên môn như giảng dạy, dịch thuật.
 • Thúc đẩy hợp tác quốc tế, nâng cao vị thế của Khoa nói riêng và Nhà trường nói chung.
 • Về công tác phát triển Đảng: năm 2019, kết nạp Đảng cho 03 SV và  01 GV.