[UNC2022] Diễn giả chính: Ông Đặng Hiệp Giang, Vụ Giáo dục Trung học, Bộ Giáo dục & Đào tạo – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

[UNC2022] Diễn giả chính: Ông Đặng Hiệp Giang, Vụ Giáo dục Trung học, Bộ Giáo dục & Đào tạo

Ông Đặng Hiệp Giang, Vụ Giáo dục Trung học, Bộ Giáo dục & Đào tạo là diễn giả chính tại Ngày chính hội của Hội thảo quốc gia 2022: “Nghiên cứu & giảng dạy ngoại ngữ, ngôn ngữ và quốc tế học tại Việt Nam”. Tại ngày chính hội, ông sẽ trình bày báo cáo với tiêu đề “Đổi mới chương trình và sách giáo khoa ngoại ngữ tại Việt Nam: hiện trạng và triển vọng”.

Thông tin diễn giả:

Ông Đặng Hiệp Giang là cán bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam, có bằng Thạc sĩ Ngôn ngữ học Ứng dụng và Giảng dạy Tiếng Anh như một Ngoại ngữ tại Đại học Bang Georgia, Hoa Kỳ dưới sự tài trợ của Chương trình Fulbright danh giá. Ông phụ trách về hoạt động giảng dạy ngoại ngữ ở cấp trung học gồm trung học cơ sở và trung học phổ thông. Nhiệm vụ của ông bao gồm hoạch định chính sách, xây dựng chiến lược, thiết kế chương trình giảng dạy, xây dựng sách giáo khoa và tài liệu hỗ trợ cũng như đào tạo, bồi dưỡng giáo viên ở cấp quốc gia.

Nội dung tóm tắt báo cáo:

Đổi mới chương trình và sách giáo khoa ngoại ngữ tại Việt Nam: hiện trạng và triển vọng

Chủ đề chính của báo cáo sẽ thảo luận những chính sách và định hướng hiện nay về dạy học và đánh giá ngoại ngữ ở bậc phổ thông ở Việt Nam và những xu thế, cách tiếp cận trong giảng dạy ngoại ngữ ở trường trung học tại Việt Nam thể hiện định hướng của Bộ Giáo dục và Đào tạo trong đổi mới chương trình giáo dục phổ thông quốc gia. Báo cáo cũng thảo luận những nguyên tắc làm cơ sở phát triển chương trình, sách giáo khoa và các học liệu ngoại ngữ trong giáo dục phổ thông cũng như cho quan hệ hợp tác và đối tác quốc tế trong giáo dục ngoại ngữ của Việt Nam với các nước khác trên thế giới. Bên cạnh đó, báo cáo cũng đề cập đến các vấn đề bồi dưỡng giáo viên, đánh giá thường xuyên phục vụ đổi mới thành công chương trình giáo dục phát triển năng lực đang được triển khai trong hệ thống giáo dục phổ thông nhằm cung cấp những góc nhìn sâu vào những thực tiễn đang diễn ra trong lớp học ngoại ngữ ở Việt Nam. Báo cáo cũng nhìn tới tương lai, triển vọng của giáo dục ngoại ngữ nói chung, và giáo dục tiếng Anh nói riêng ở Việt Nam.

Đọc chương trình ngày chính hội tại: https://ulis.vnu.edu.vn/thong-bao-so-4-ve-hoi-thao-quoc-gia-2022-nghien-cuu-giang-day-ngoai-ngu-ngon-ngu-va-quoc-te-hoc-tai-viet-nam/