TS. Ngô Thị Minh Thu – Trưởng Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Nga – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

TS. Ngô Thị Minh Thu – Trưởng Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Nga

  1. Tóm tắt quá trình học tập và công tác

TS. Ngô Thị Minh Thu hiện là Trưởng Khoa Ngôn ngữ và Văn hoá Nga, Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN. Sau khi tốt nghiệp chuyên ngành Sư phạm tiếng Nga (2006) cho đến nay TS. Ngô Thị Minh Thu giảng dạy tiếng Nga bậc đại học tại Khoa NN&VH Nga, ĐHNN – ĐHQGHN. Năm 2017, bà bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành Lý luận và Phương pháp giảng dạy bộ môn tiếng Nga. Các môn học bà đang đảm nhiệm giảng dạy gồm: Lý luận giảng dạy tiếng Nga, Phương pháp dạy-học tiếng Nga, Kiểm tra và đánh giá dạy – học tiếng Nga, Tổ chức dạy học tiếng Nga cho sinh viên ngành Sư phạm tiếng Nga. Đồng thời bà cũng tham gia giảng dạy các môn Thực hành tiếng cho sinh viên của Khoa.

2. Liên hệ

  1. Hướng nghiên cứu

Lý luận và Phương pháp giảng dạy bộ môn tiếng Nga

  1. Đề tài nghiên cứu

Đánh giá năng lực tiếng Nga theo khung sáu bậc trong đào tạo cử nhận ngoại ngữ tại trường ĐHNN – ĐHQGHN

  1. Công bố chính

Những công trình khoa học tiêu biểu của TS. Ngô Thị Minh Thu là các bài báo đăng trên các tạp chí chuyên ngành, các hội thảo trong nước:

  • Kiểm tra trắc nghiệm như một phương tiện kiểm tra – đánh giá kỹ năng ngoại ngữ trong giảng dạy ngoại ngữ, Hội thảo khoa học Quốc gia “Dạy – học và nghiên cứu tiếng Nga tại Việt Nam trong giai đoạn mới”, Hà Nội, 2015.
  • Trắc nghiệm với hệ thống thi, kiểm tra trong quá trình dạy – học ngoại ngữ; Tạp chí Khoa học và Công nghệ, số 07/1, Thái Nguyên, 2016.
  • Vai trò và vị trí của kiểm tra – đánh giá trong giáo dục hiện đại, Hội thảo khoa học cấp quốc gia “Từ Cách mạng Tháng Mười Nga đến Cách mạng Việt Nam: Ý nghĩa lịch sử và tầm vóc thời đại”, Hà Nội, 2017.
  • Tiếng Nga ở Việt Nam: Các môi trường hành chức và giảng dạy; Hội thảo khoa học cấp quốc gia “Từ Cách mạng Tháng Mười Nga đến Cách mạng Việt Nam: Ý nghĩa lịch sử và tầm vóc thời đại”, Hà Nội, 2017.
  • Công nghệ đa phương tiện như một phương tiện tăng cường dạy tiếng Nga như một ngoại ngữ nước ngoài theo quan điểm giao tiếp, Hội thảo khoa học cấp quốc gia “Tiếng Nga trong không gian văn hoá – xã hội ở Việt Nam”, Hà Nội, 2018.
  • Sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong giảng dạy tiếng Nga như một ngoại ngữ, Hội thảo khoa học cấp quốc tế “Tiếng Nga trong thời đại mới”, TP Hồ Chí Minh, 2018.