TS. Đỗ Thị Ngọc Chi – Trường THPT chuyên Ngoại ngữ – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

TS. Đỗ Thị Ngọc Chi – Trường THPT chuyên Ngoại ngữ

  1. Tóm tắt quá trình học tập và công tác

– Từ 2001- 2005: là sinh viên K46 sư phạm Ngữ Văn, Khoa Sư phạm, Đại học Quốc gia Hà Nội

– Từ 2005-2008: là học viên Cao học trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội

– Từ 2009- 2012: là Nghiên cứu sinh của Học viện Khoa học Xã hội, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

– Từ 2007 đến nay: công tác tại trường THPT chuyên Ngoại ngữ, Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội

  1. Liên hệ
  1. Hướng nghiên cứu

– Lí luận văn học

– Nghiên cứu văn học dưới góc nhìn văn hóa

  1. Đề tài nghiên cứu

– Đề tài: Văn chương Vũ Bằng dưới góc nhìn văn hóa

  1. Công bố chính

* Các bài báo

Phẩm chất nhà báo trong sự nghiệp văn chương Vũ Bằng, Tạp chí khoa học, Đại học Quốc gia Hà Nội, tập 28, số 1 năm 2018, ISSN 0866-8612.

Vũ Bằng và nghệ thuật viết chân dung văn học, Tạp chí Nghiên cứu văn học, số 8 (486) năm 2012, ISSN 1859-2856.

Tiếp cận văn học từ góc nhìn văn hóa, Tạp chí Nghiên cứu văn hóa số 2 tháng 12 năm 2012.

Nhà văn Vũ Bằng: “Nếu trở lại làm người…lại xin làm báo”, Diễn đàn văn nghệ Việt Nam, ISN 0863-3093.

* Sách

–  Tiếp nhận văn học nghệ thuật ở Việt Nam ( Nhiều tác giả), NXB Đại học Quốc gia Hà Nội 2013, trích Hội thảo khoa học: Tiếp nhận văn học nghệ thuật ở Việt Nam thời kỳ hội nhập.

Văn chương Vũ Bằng dưới góc nhìn văn hóa, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội 2014.

125 Bài văn hay lớp 11 (Sưu tầm và biên soạn), Nhiều tác giả, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2012.

– 125 Bài văn hay lớp 12 (Sưu tầm và biên soạn), Nhiều tác giả, NXb Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2012.

– 125 great essays in grade 11 (Collected and edited), Many authors, Hanoi National University Publishing House in 2012.

– 125 great essays in grade 12  (Collected and edited), Many authors, Vietnam National University, Hanoi Publishing House, 2012.