Toạ đàm về công bố quốc tế và sử dụng tạp chí quốc tế trong giảng dạy & nghiên cứu – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội