Thông tin Hợp tác và Phát triển tháng 2/2022 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội