Thông báo về việc tuyển sinh bổ sung lớp 6 Trường Trung học cơ sở Ngoại ngữ năm 2020 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội