Thông báo về khóa học tìm hiểu ngôn ngữ và văn hóa Nhật Bản mùa Đông 2019 tại Đại học Hosei – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Thông báo về khóa học tìm hiểu ngôn ngữ và văn hóa Nhật Bản mùa Đông 2019 tại Đại học Hosei

Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo về Chương trình tìm hiểu ngôn ngữ và văn hóa Nhật Bản mùa Đông năm 2019 tại Trường Đại học Hosei (Tokyo, Nhật Bản), một đối tác của ULIS. Chương trình của Hosei dành cho cả những người không biết tiếng Nhật là sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh.

Thông tin về chương trình:
This ‘Japanese Language & Culture Program’ cultivates not only studying Japanese language but also experiencing Japanese society and culture. In addition, regular students at Hosei university will support participants study of Japanese & culture and join in the field study and various events.
■Duration
January 14th(Monday) to January 25th(Friday), 2019
■Number of Participants
40 students
■Eligible Participants
Undergraduate or Graduate students
Students who have never studied Japanese before can join in this program.
We will accept participants on a first come, first served basis.
■Program Contents
Japanese language course(Mon. to Fri.) 90 min × 18 classes
Japanese cultural experience, Field Study 90 min × 12 classes
Interaction with regular students at Hosei University
■Fees
Program fees:JPY 140,000
Accommodation and filed trip fees are included.
Airfare, meals, transportation fees, daily expenses and overseas health insurance are NOT included.
■Application
Online application and sending the required documents by e-mail
Deadline: Norvember 5th(Monday), 2018
Online application
Please see the link below for the details.
・Website