Thông báo và thư mời viết bài tham dự Hội thảo quốc tế “Dạy & học ngoại ngữ gắn với chuyên ngành trong bối cảnh hội nhập quốc tế – Lý luận và thực tiễn” – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Thông báo và thư mời viết bài tham dự Hội thảo quốc tế “Dạy & học ngoại ngữ gắn với chuyên ngành trong bối cảnh hội nhập quốc tế – Lý luận và thực tiễn”

Thông báo và thư mời viết bài tham dự Hội thảo quốc tế “Dạy & học ngoại ngữ gắn với chuyên ngành trong bối cảnh hội nhập quốc tế – Lý luận và thực tiễn” tổ chức tại ULIS ngày 17/11/2018.
Các bài viết gửi tới sẽ được tuyển chọn đăng toàn văn trong kỷ yếu hội thảo có mã số ISBN của NXB ĐHQGHN (Kỷ yếu xuất bản bằng tiếng Anh). Tác giả bài viết ở ngoại tỉnh được hưởng các quyền lợi chi tiết như trong thông báo.


Trân trọng!