Thông báo Hội thảo Huế tháng 10/2018 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội