Thông báo danh sách và sơ đồ phòng thi đánh giá NLTA ngày 20, 21/04/2019 tại Trung tâm GDTX Tỉnh Thanh Hoá – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội