Có thêm 3 cộng đồng chuyên môn mới – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Có thêm 3 cộng đồng chuyên môn mới

Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội vừa thành lập thêm 3 cộng đồng chuyên môn mới, bao gồm các cộng đồng: Vườn ươm Hàn Quốc học, Đào tạo và nghiên cứu dịch thuật Trung Việt, Nghiên cứu – giảng dạy tiếng Nhật và Nhật Bản học.