Tham luận Luật Giáo dục ĐH sửa đổi và Luật Giáo dục mới sẽ có tác động như thế nào đối với GV Trường – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Tham luận Luật Giáo dục ĐH sửa đổi và Luật Giáo dục mới sẽ có tác động như thế nào đối với GV Trường

Tham luận Luật Giáo dục ĐH sửa đổi và Luật Giáo dục mới sẽ có tác động như thế nào đối với GV Trường trong Hội nghị Công chức, Viên chức, Người lao động và Tổng kết năm học 2019-2020.