Tham luận thấy gì từ việc đưa môn học Đổi mới–Sáng tạo–Khởi nghiệp vào CTĐT bậc ĐH tại Trường ĐHNN – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Tham luận thấy gì từ việc đưa môn học Đổi mới–Sáng tạo–Khởi nghiệp vào CTĐT bậc ĐH tại Trường ĐHNN

Tham luận thấy gì từ việc đưa môn học Đổi mới–Sáng tạo–Khởi nghiệp vào CTĐT bậc ĐH tại Trường ĐHNN trong Hội nghị Công chức, Viên chức, Người lao động và Tổng kết năm học 2019-2020.