Tham luận “Thấy gì từ khóa SV đầu tiên áp dụng việc đổi mới THTT và phát triển kỹ năng bổ trợ?” – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Tham luận “Thấy gì từ khóa SV đầu tiên áp dụng việc đổi mới THTT và phát triển kỹ năng bổ trợ?”

Tham luận “Thấy gì từ khóa SV đầu tiên áp dụng việc đổi mới THTT và phát triển kỹ năng bổ trợ?” trong Hội nghị Công chức, Viên chức, Người lao động và Tổng kết năm học 2019-2020.