Báo cáo tổng kết của Ban Thanh tra ND nhiệm kỳ 2018-2020 và chương trình công tác nhiệm kỳ 2020-2022 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Báo cáo tổng kết của Ban Thanh tra ND nhiệm kỳ 2018-2020 và chương trình công tác nhiệm kỳ 2020-2022

Báo cáo tổng kết của Ban Thanh tra ND nhiệm kỳ 2018-2020 và chương trình công tác nhiệm kỳ 2020-2022 trong Hội nghị Công chức, Viên chức, Người lao động và Tổng kết năm học 2019-2020.