Lịch sự kiện và hoạt động nổi bật của Nhà trường trong năm 2024 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội