Kế hoạch tổ chức hội thảo dự kiến trong năm 2018 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Kế hoạch tổ chức hội thảo dự kiến trong năm 2018

Kế hoạch tổ chức hội thảo dự kiến trong năm 2018 của Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN:

TT

Tên hội thảo Thời gian tổ chức
      1 Ngày hội F.I.R.E 3 06/4/2018
     2 Hội thảo quốc gia 2018 “Nghiên cứu và giảng dạy ngoại ngữ, ngôn ngữ & quốc tế học tại Việt Nam” 10/4/2018
   3 Hội thảo quốc tế One Asia Hanoi 2018 3-4/8/2018
   4 Hội thảo quốc tế ngành tiếng Hàn 25/10/2018
  5 Hội thảo quốc tế “Dạy và học ngoại ngữ gắn với chuyên ngành trong bối cảnh hội nhập quốc tế – lý luận và thực tiễn” (Đề án 2020) 11/2018
  6 Hội thảo quốc tế ngành tiếng Trung Quốc 12/2018
   7 Hội thảo Hội Ngôn ngữ học 12/2018
  8 04 hội thảo trong khuôn khổ Đề tài Tây Bắc