Thông báo về việc xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú năm 2020 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Thông báo về việc xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú năm 2020

Căn cứ Nghị định số 27/2015/NĐ-CP ngày 10/03/2015 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú và Công văn số 5651/BGDĐT-TĐKT ngày 16/02/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú lần thứ 15 năm 2020,

Hội đồng Xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN năm 2020 đã thẩm định hồ sơ đề nghị xét tặng và sơ duyệt xét tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú cho nhà giáo có tên sau đây:

Danh hiệu Nhà giáo ưu tú: 01 người

TT

Họ và tên

Ngày sinh

Quê quán

Đơn vị công tác

1.

Lâm Quang Đông

03.11.1967

Ninh Giang, Hoa Lư, Ninh Bình

Ban Giám hiệu Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN

Hội đồng Xét tặng thông báo để các đơn vị, cá nhân biết và cho ý kiến đóng góp, phản hồi.

Ý kiến đóng góp, phản hồi xin được gửi về Hội đồng Xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN năm 2020 (qua Phòng Tổ chức Cán bộ, phòng 302-A1, hoặc email nghict@gmail.com) trước ngày Thứ Ba 25/02/2020.