Thông báo tuyển sinh CTĐT thứ 2 (Bằng kép) năm 2019 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội