Học sinh Chuyên Ngoại ngữ tham gia dự án tư vấn cộng đồng – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Học sinh Chuyên Ngoại ngữ tham gia dự án tư vấn cộng đồng