(Video) Giới thiệu về UNC 2022 của Hiệu trưởng – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội