Giới thiệu môn Tìm hiểu về cộng đồng châu Á – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Giới thiệu môn Tìm hiểu về cộng đồng châu Á

Môn học Tìm hiểu về cộng đồ Môn học Tìm hiểu về cộng đồng châu Á là học phần tự chọn khối kiến thức chung theo lĩnh vực (khối II.2, 3 tín chỉ, mã học phần: FLF1005***) do Bộ môn NN&VH Việt Nam phụ trách giảng dạy.

Dự án chuyên đề giảng dạy “Tìm hiểu về cộng đồng châu Á” được hỗ trợ bởi Quỹ One Asia nhằm nâng cao kiến thức về cộng đồng châu Á. Môn học đã được đào tạo tại hơn 200 trường đại học của gần 40 quốc gia trên thế giới và có nhiều trường đưa môn học này vào giảng dạy chính quy.

Sau 2 năm thực hiện thí điểm tại trường vào năm 2016 và 2017, Nhà trường đã chính thức thông qua đề cương học phần “Tìm hiểu về cộng đồng châu Á” như là môn học tự chọn từ năm 2018. Học phần được giảng dạy với 12 chuyên đề, do các nhà nghiên cứu, chuyên gia, nhà ngoại giao trong và ngoài nước trực tiếp giảng dạy. Môn học do Bộ môn NN&VH Việt Nam phụ trách.

Xem clip giới thiệu về môn học: