(Clip 8) Thông tin về các ngành học sư phạm và băng kép – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội