(Clip 22) Điểm nổi bật của SV ULIS – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội