(Clip 10) Tổng quan về các hoạt động ngoại khóa của chương trình CLC Ngôn ngữ Nhật Bản TT 23 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội