(Clip 7) Điểm khác biệt cơ bản giữa Chương trình CLC Thông tư 23 và Chương trình Chuẩn – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội