(Clip 6) Góc nhìn nhà tuyển dụng về sv ULIS và các tiêu chí đánh giá – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội