(Clip 2) Thông tin về chương trình CLC ngôn ngữ Hàn Quốc – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội