(Clip 15) Ngoại ngữ 2 của sinh viên ULIS – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội