(Clip 13) Cơ hội học bổng cho SV ULIS – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội