Chương trình Hội thảo QG 10/4/2018 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội