Thông báo về việc tổ chức tập huấn giáo viên chủ nhiệm năm học 2020-2021 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội