Thông báo về cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Thông báo về cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam

Công văn số 1227/ĐHNN-CTHSSV của Hiệu trưởng về việc triển khai cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam tới cán bộ và học sinh, sinh viên Trường.