Hội thảo – Trang 12 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Tag Archives: Hội thảo

Thông báo số 1 về Hội thảo Quốc gia 2017: “Nghiên cứu và giảng dạy bản ngữ, ngoại ngữ và khu vực học trong thời kỳ hội nhập”

Thông báo về việc tổ chức Hội thảo Quốc gia 2017 “Nghiên cứu và giảng dạy bản ngữ, ngoại ngữ và khu vực học trong thời kỳ hội nhập” ngày 28/7/2017 tại Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Đà Nẵng. Danh sách đăng