[Giới thiệu] CLB Tiếng Anh – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội