(Video của VTV7) Hướng dẫn phòng, chống dịch Covid-19 trong trường học – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

(Video của VTV7) Hướng dẫn phòng, chống dịch Covid-19 trong trường học

Các nội dung hướng dẫn này được dành cho cha mẹ học sinh, sinh viên, học viên, giáo viên, cán bộ công nhân viên và nhà trường.

Nguồn: Công văn số 180/MT-VP của bộ Y Tế