(Video) Chia sẻ của chủ tịch CLB Phát triển kĩ năng sư phạm – Thành Hữu Hà Anh – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội