(Video) Thời gian học tập của khóa học NVSP – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội