[UNC2023] Thông báo về việc tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế “Giảng dạy tiếng Pháp chuyên ngành: thách thức và triển vọng” – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

[UNC2023] Thông báo về việc tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế “Giảng dạy tiếng Pháp chuyên ngành: thách thức và triển vọng”

Nhm thúc đy hot đng nghiên cu phc v ging dy, đào to và phc v cng đng, to ra không gian đi thoi gia các nhà sư phm, giáo viên và nhà nghiên cu trong lĩnh vc ging dy tiếng Pháp chuyên ngành, hưng ti xây dng mt h thng đào to thích ng vi ngưi hc trong thi đi mi, Phòng Khoa hc Công ngh phi hp vi Khoa Ngôn ng & Văn hoá Pháp t chc hi tho « Ging dy tiếng Pháp chuyên ngành : Thách thc và trin vng ». Đây là s kin nm trong chui Hi tho Quc gia UNC2023.
1.
Thi gian : 8:00 đến 17:00, ngày 23 & 24/03/2023
2.
Đa đim: Hi trưng Vũ Đình Liên, Trưng Đi hc Ngoi Ng ĐHQGHN, S 02 đưng Phm Văn Đng, qun Cu Giy, thành ph Hà Ni
3.
Hình thc t chc: Trc tiếp và trc tuyến qua Zoom metting
4.
Ngôn ng: Tiếng Vit và tiếng Pháp
5. Link đăng ký tham d:
https://forms.gle/55gtSPqujW52Hq8k7

 

Thời gian

 

Nội dung

 

Diễn giả/ Người thực hiện

 

Thứ 5, ngày 23/03/2023

 

8:00 – 8:30

 

Đón tiếp đại biểu

 

8:30 – 8:45

 

Khai mạc

–          Diễn văn của Đại diện Tổ chức quốc tế Pháp ngữ

(OIF)

–       Diễn văn của Đại diện ULIS

 

8:45 – 9:15

Báo cáo phiên toàn thể 1: “Enseignement du français et employabilité”  

Ông Laurent SERMET (Giám đốc Tổ chức Đại học Pháp ngữ tại Châu Á-Thái Bình Dương)

 

9:15 – 9:45

 

Báo cáo phiên toàn thể 2: “ Quelques tendances dans l’enseignement du français langue étrangère :

approches modélisantes en matière de FOU et de FOS ”

Ông Arnaud PANNIER (Tuỳ viên hợp tác giáo dục, Đại sứ quán Pháp)
 

9:45 – 10:00

 

Nghỉ giải lao

 

10:00- 12:00

 

Báo cáo của các tiểu ban song song

 

12:00 – 14:00

 

Nghỉ trưa

 

14:00 – 16:30

 

Báo cáo của các tiểu ban song song

 

16:30 – 16:45

 

Nghỉ giải lao

 

16:45 – 17:15

Báo cáo phiên toàn thể 3: Tiến trình phát triển của nghiên cứu tiếng Pháp chuyên ngành và các ứng dụng GS. Jean-Marc MANGIANTE (Đại học Artois)
Thứ 6, ngày 24/03/2023
08:30 – 10:30 Toạ đàm về nâng cao hợp tác giữa các cơ sở đào tạo và doanh nghiệp (khách mời doanh nghiệp)
10:30 – 10:45 Nghỉ giải lao
10:45 – 12:15 Báo cáo của các tiểu ban song song
12:15 -14:00 Nghỉ trưa
14:00 – 14:30 Trao đổi và hướng dẫn về xử lý các dữ liệu nghiên cứu : Dữ liệu văn bản PGS. Olivier Kraif (ĐH Grenoble Alpes)
14:30 – 15:30 Trao đổi và hướng dẫn về xử lý các dữ liệu nghiên cứu : Dữ liệu lời nói TS. Đỗ Kim Thành (Trưởng khoa tiếng Pháp, ĐH Đà Nẵng)
15:30 – 15:45 Nghỉ giải lao
15:45 – 16:45 Báo cáo phiên toàn thể 4:

“Giữa thực tiễn nghề nghiệp và lớp học: tác động của bối cảnh đến việc xây dựng chương trình tiếng Pháp chuyên ngành”

PGS. Chantal Parpette (ĐH Lumière Lyon 2)
16:45 Tổng kết và bế mạc hội thảo