TUẦN 10 NĂM HỌC 2017-2018 TỪ NGÀY 16.10.2017 ĐẾN NGÀY 22.10.2017 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

TUẦN 10 NĂM HỌC 2017-2018 TỪ NGÀY 16.10.2017 ĐẾN NGÀY 22.10.2017

THỨ HAI, 16.10.2017

  • 14h00 tại HT Ngụy Như Kom Tum: PHT Ngô Minh Thủy tham dự Hội thảo “Giáo dục khai phóng: Hướng đi mới cho giáo dục đại học tại Việt Nam” .
  • 18h00-19h00 tại HT Vũ Đình Liên, CTKP: Lễ Khai giảng khóa QH.2017 Chương trình đào tạo Cử nhân hệ vừa làm vừa học (thi tuyển sinh ngày 0809/09/2017).

Thành phần: PHT Ngô Minh Thủy, BCN và các cán bộ Khoa ĐT&BDNN; đại diện lãnh đạo các đơn vị: Khoa NN&VH Nhật Bản, Khoa NN&VH Trung Quốc, Khoa SPTA, phòng KHTC, phòng HCTH, phòng TCCB, phòng Thanh tra và Pháp chế, phòng CT&CTHSSV, phòng Đào tạo, phòng Quản trị, Trung tâm ĐBCL, Trung tâm CNTT-TT&HL; toàn thể sinh viên hệ ĐH VLVH đã làm thủ tục nhập học (Khoa ĐT&BDNN chuẩn bị nội dung; Phòng Quản trị chuẩn bị hội trường, âm thanh, điện, nước; Phòng CT&CT HSSV chuẩn bị khánh tiết).

THỨ BA, 17.10.2017

  • 8h30 -10h00 tại phòng 509, A1: Gặp mặt ứng viên tham dự kỳ thi tuyển dụng viên chức năm 2017.

Thành phần: Đại diện Phòng TCCB, các ứng viên tham dự kỳ thi tuyển dụng viên chức năm 2017.

  • 9h00 tại Lotte Center, 54 Liễu Giai: Lễ trao học bổng Lotte học kỳ I năm học 2017-2018.

Thành phần: PHT Ngô Minh Thủy, đại diện lãnh đạo Phòng CT&CTHSSV và Khoa NN&VH Hàn Quốc.

  • 14h00-15h00 tại phòng 301, A1: Họp tổng kết đợt tập huấn Khoa học công nghệ năm học 2017-2018.

Thành phần: PHT Ngô Minh Thủy, lãnh đạo và chuyên viên Phòng KHCN, đại diện lãnh đạo các Phòng: TCCB, KHTC, Đào tạo.

  • 15h00-16h00 tại phòng 301, A1: Họp rà soát chuẩn bị nghiệm thu phần mềm “Hệ thống quản lý khoa học công nghệ”.

Thành phần: PHT Ngô Minh Thủy, lãnh đạo và chuyên viên phụ trách của Phòng KHCN và Trung tâm CNTT-TT&HL.

THỨ TƯ, 18.10.2017 

THỨ NĂM, 19.10.2017

  • 8h00 tại VP Công đoàn: Đại diện Thường vụ Công đoàn, Ban Thanh tra nhân dân, Phòng Thanh tra và Pháp chế tiếp cán bộ, viên chức.

THỨ SÁU, 20.10.2017

THÔNG BÁO – NHẮC VIỆC

  • Trưởng các đơn vị gửi danh sách cán bộ có nguyện vọng tham gia chương trình tham quan học tập ngắn hạn tại Nhật Bản (theo CV số 1215/ĐHNN-HTPT ngày 11/10/2017) về Phòng HTPT trước ngày 15/10/2017.
  • Phòng KHCN thực hiện công văn số 3754/ĐHQGHN-KHCN về tổ chức họp Hội đồng thẩm định Thuyết minh đề tài KHCN cấp ĐHQGHN năm 2018, hạn nộp kết quả thẩm định trước ngày 20/10/2017.
  • Trung tâm CNTT-TTHL đầu mối phối hợp với các đơn vị thực hiện công văn số 312/VP-TTUDCNTT về việc triển khai sử dụng hệ thống E- mail mới, hạn nộp ý kiến góp ý trước ngày 20/10/2017.