NHÂN SỰ VÀ PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ TRUNG TÂM ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

NHÂN SỰ VÀ PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ TRUNG TÂM ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG

Giám đốc: Th.S Nguyễn Ninh Bắc

Phó giám đốc: TS. Lê Thị Huyền Trang

Phân công nhiệm vụ trong đơn vị

STT Họ và tên

Học hàm/học vị/chức danh

Công tác quản lý, thực hiện nhiệm vụ chuyên môn Chân dung
1 ThS. Nguyễn Ninh Bắc

(Giám đốc)

Quản lý chung:

– Phụ trách công tác nhân sự, phân công công việc cho cán bộ

– Tham gia Đào tạo ĐH tiếng Anh

– Phụ trách các nhiệm vụ đột xuất

 

ĐT: 0904245158

Email: bacvnu@gmail.com

 

 

2 TS. Lê Thị Huyền Trang

(Phó Giám đốc)

Quản lý ĐBCL:

– Phụ trách việc tuyển nghiên cứu sinh và sinh viên thực tập phù hợp nhu cầu của Trung tâm

– Tham gia Đào tạo ĐH (tại khoa NN&VH Trung Quốc)

– Phụ trách các nhiệm vụ đột xuất

– Phụ trách công việc của giám đốc khi giám đốc đi vắng

 

ĐT: 0936187713

Email: huyentrang.le@gmail.com

 

 

 

 

3 TS. Nguyễn Việt Hùng

(Cán bộ chuyên trách)

Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn:

– Phụ trách công tác Hậu kiểm định;

– Triển khai các báo cáo kiểm định theo phân công của BGĐ;

– Phụ trách lấy ý kiến phản hồi của học sinh THPT CNN, hệ VHVL

– Tổng hợp dữ liệu phục vụ xếp hạng đại học

– Cập nhật, hoàn thiện thông tin ĐBCL trên mạng của Trường

– Phụ trách cơ sở vật chất, hợp tác phát triển

– Tham gia các công việc nghiên cứu và đào tạo của Trường

 

ĐT: 0904810638

Email: nguyenviethungvnu@gmail.com

 

 

 

 

4 ThS. Phạm Thị Hằng

(Cán bộ chuyên trách)

Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn:

– Lấy ý kiến phản hồi của người học bậc ĐH

– Triển khai các báo cáo kiểm định theo phân công của BGĐ

– Phụ trách hoạt động công đoàn

– Tham gia Đào tạo ĐH (tại khoa Tiếng Anh)

 

ĐT: 0989979520

Email: phamhang511@gmail.com

 

 

 

 

5 ThS. Vũ Thị Hoàng Mai

(Cán bộ chuyên trách)

Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn:

– Lấy ý kiến phản hồi của người học bậc SĐH, Nhà tuyển dụng

– Triển khai các báo cáo kiểm định theo phân công của BGĐ

– Phụ trách văn thư cho Trung tâm

– Hỗ trợ cho sinh viên thực tập

– Tham gia Đào tạo ĐH (tại khoa Tiếng Anh)

 

ĐT: 0983838089

Email: hoangmai2308@gmail.com

 

 

 

 

6 ThS. Nguyễn Diệu Hồng

(Cán bộ chuyên trách)

Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn:

– Phụ trách công tác GV tự đánh giá;

– Khảo sát bên liên quan về CTĐT;

– Triển khai các báo cáo kiểm định theo phân công của BGĐ

– Phụ trách công tác đánh giá theo tiêu chí ĐH Nghiên cứu

– Phụ trách NCKH

– Tham gia Đào tạo ĐH (tại khoa NN&VH các nước nói Tiếng Anh)

 

ĐT: 0912370696

Email: dieuhongnguyen@gmail.com