Thông điệp từ Trưởng khoa về Chương trình đào tạo Chất lượng cao Ngôn ngữ Nhật Bản – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội