Thông báo về việc tuyển sinh Đại học Vừa làm vừa học năm 2019 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội